Adatkezelési tájékoztató

https://www.takaritogepkölcsönzö.weboldal látogatói és felhasználói részére

Bevezetés
A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek
adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.
A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó
jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletében foglaltaknak.
Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az
adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.
Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:
Név / cégnév: Vastag Mária e.v.
Székhely: 6723 Szeged Szilléri sgt 4.eb 23 a.

Nyilvántartási szám (NAIH): 50939042
Weboldal megnevezése, címe: https://www.takaritas-szeged.hu
Az adatkezelési tájékoztató
elérhetősége: https://wwwtakaritas-szeged.hu/adatkezeles
Az adatkezelő elérhetőségei:
Név / cégnév: Vastag Mária e.v.
Székhely: 6723 Szeged szilléri sgt. 42 4.em 23.a.
Levelezési cím: 6729 Szeged Szélléri sgt 42 4.em 23 a.
E-mail: takaritasszeged@gmail.com
Telefon: +36 62/30 4725067

Fogalommeghatározások
– a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi
Rendelete;
– adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb
módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,

korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

– adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
– személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;

– adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit
az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja;

– az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

– adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
– címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes
adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi
kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kaptak.

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a
személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös
figyelemmel az alábbiakra:
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni.
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges
mértékű lehet.
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul törölni kell.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek
azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb
ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során az
oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.
Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét
felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg
kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy
bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a
törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az
ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való
jogáról.
Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de
ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.
Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.
Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz
igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes
adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az
adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A
weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy
az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje,
amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy
levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

E-mail küldés

Amennyiben e-mailt küld részünkre, minimálisan az e-mail címe birtokába jutunk, de
bizonyos esetekben (pl. termék, szolgáltatás megrendelés) elengedhetetlen a név,
telefonszám vagy lakcím megadása. Mindez személyes adatkezelésnek minősül.
Az érintett személyes adatokat számítógépünk levelező programjának bejövő
leveleket tartalmazó listájában tároljuk, minimum egy évig, vagy addig az időpontig
ameddig Ön bármely közzétett eléréseinken nem kéri ezen személyes adatokat
tartalmazó levelek végleges törlését.
Amennyiben e-mailt küld részünkre, elfogadja a személyes adatkezelésre vonatkozó
irányelveinket.
Az adatkezelés célja: Többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.
A regisztrációs adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az
adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail
címre küldött levélben.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön
bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail
címre küldött levélben.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy
levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az azonosítás és a kapcsolattartás
miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.

 

Megrendelés leadása

 

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail
küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és
számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés
jogszabályi előíráson alapul.
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.
Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás
visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor
visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön
bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail
címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.
Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy
levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Rendelt termék adatai A termék azonosítása.
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.
A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre
szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

 

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb
részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban
ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 

Sütik (cookie-k)
A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan
információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.
A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok
mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a
webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.
A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld
annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató
a weblap látogatóját tájékoztatja.
E honlap megfelelő, kényelmes, testre szabott működéséhez u.n. „sütiket”, adatfájlokat
(angolul: cookies) kell elhelyeznünk számítógépén.
A weboldal látogatója a honlapra érkezve az oldal alsó sávjában egy süti tájékoztatót láthat,
mely egyrészt tájékoztatást ad a süti alkalmazás tényéről, másrészt az alkalmazott sütiket
négy fő kategóriába sorolja, melyből három esetében (javasolt, statisztikai és marketing)
pipák segítségével, külön-külön is lehetőséget ad azok elfogadására vagy visszautasítására.
Ezek a beállítások bármikor megváltoztathatóak.
Mik is azok a sütik?
A sütik apró szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó
számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig
megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a
betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos további egyedi beállításokat, pl. hogy
a sütik elfogadásáról szóló felugróablak ne töltődjön be minden alkalommal, amikor az
oldalunkra látogat), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal,
vagy állandóan csukogatni a zavaró felugró ablakokat, amikor honlapunkra visszalátogat,
vagy az aloldalaink között szörfölget.
Mire használhatóak a cookie-k?
Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó böngészésre használt eszközének felismerését,
és ezáltal releváns, kényelmesen használható, a felhasználó igényeire szabott tartalom
megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb, gyorsabb, kényelmesebb
böngészést tesznek lehetővé. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez
is használhatóak, melyek értékes információkkal (látogatottsági statisztikákkal) szolgálnak a
közösségi médiáknak, internetes hirdetési ügynökségeknek a felhasználók oldalhasználati
szokásaival kapcsolatosan. Az így szerzett statisztikák segítségével tudjuk a weboldalunk felépítését és tartalmát a látogatók igényeinek megfelelően alakítani, mindezt anonim
módon. Tehát a sütik semmilyen személyes adatot nem tárolnak a weboldalunk látogatóiról,
kizárólag csak az Ön számítógépét/eszközét és bizonyos beállításait, böngészési szokásait
képesek beazonosítani. Tehát a weboldal, vagy annak tulajdonosa önről semmilyen
személyes adatot nem tárol, az Ön személyét nem képes beazonosítani. Az Önt azonosító
sütik az Ön számítógépén találhatóak, melyet a weboldalunk lekérdez, ha
honlapunkra/weboldalunkra látogat. FONTOS!! A sütik letöltését ön a böngészőjében
letilthatja és ezek után sem a mi honlapunk, sem más weboldalak nem lesznek képesek
sütiket küldeni a gépére. (részletek lentebb)

Hogyan használjuk fel a sütiket?

Az alábbiakban részletezzük a különféle sütik célját és jellemzőit.
– FontSize (betűméret): az Ön megjelenítéssel – pl. a szín- és a betűmérettel – kapcsolatos
beállításainak megjegyzése.
– YSC/VISITOR_INFO1_LIVE – YouTube embedded videos: névtelen statisztikák gyűjtése a
beágyazott YouTube-videókról, valamint a weboldalunkon beágyazott videók
teljesítményének értékelése. Két különböző külső süti vesz részt az adatgyűjtésben: az egyik
állandó (VISITOR_INFO1_LIVE), a másik munkamenet-alapú (YSC). Mindkét sütit a
YouTube ellenőrzi (azaz külső sütik).
– eu_cookie_consent – Cookie use agreement: annak rögzítése, hogy Ön engedélyezte-e
nekünk a sütik használatát ezen a weboldalon.
– PREF/khcookie/NID – Googlemap embedded: ezeket a sütiket a Google használja arra,
hogy megjegyezze a Google-térképet tartalmazó oldalak megtekintése során a felhasználó
által megjelölt preferenciákat és információkat. Három különböző süti vesz részt az
adatgyűjtésben, mindhárom külső ellenőrzésű; kettő állandó, a harmadik pedig munkamenetalapú.
Ezeket a sütiket nem kell feltétlenül engedélyeznie ahhoz, hogy a weboldal működjön,
azonban lényegesen javítják a felhasználói élményt. Belátása szerint törölheti vagy letilthatja
a sütiket, de ebben az esetben lehetséges, hogy a weboldal egyes elemei nem fognak
megfelelően működni.
A sütik által tárolt információkat sohasem használják fel az Ön személyes azonosítására. A
sütiket kizárólag az itt leírt célokra használják fel.
A sütik karbantartása
Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Az
ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az AllAboutCookies.org webhelyre. Ön törölni
tudja a számítógépén tárolt összes sütit és a böngészőprogramok többségében le tudja
tiltani a telepítésüket.
Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói.
Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik
használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.
A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor
törölje a böngészőkből.
Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: A sütik használatával nem kezel személyes
adatokat az adatkezelő.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül
terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja
annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.
A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által
létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.
A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók,
termékek vagy szolgáltatások ismertetése.
A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések,
kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.
A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó
nyilvános profilképe is.
Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.
Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó Facebook oldal népszerűsítése.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás
szerint.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás
szerint.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja
Google Analytics alkalmazása esetén:
A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a
weblap felhasználóinak szokásairól.
A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy
kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap
aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az
további szolgáltatásokat teljesíthessen.
Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét
vegyék az adatokkal való visszaélésnek.
A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:
Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést
készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény
megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat
küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben
használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az
adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti
hivatkozásokon érhetők el.
Adatvédelem részletesen:
https://ssl.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20180525/

 

Adatfeldolgozók

 

A www.takaritogep-kolcsonzo.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során az Adatkezelő
a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név / cégnév: BlazeArts Kft
Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
Telefon: (+36) 1 610 5506
E-mail: dpo@forpsi.hu
Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az
adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá,
de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.
A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal
működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti
szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót
megkeresve is kérheti adatai törlését.
Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló
adatkezelés.

 

Tevékenység megnevezése: Messenger platform Chat-bot üzemeltetés
Adatkezelés célja: információ szolgáltatás, kapcsolattartás.
Adatvédelmi irányelvek: https://manychat.com/privacy.html

Tevékenység megnevezése: Hírlevél szolgáltató rendszer
Célja: a feliratkozott ügyfelek tájékoztatása promőciós anyagok küldése
Adatvédelmi és felhasználói irányelvek: https://mailchimp.com/legal/
Székhely: The Rocket Science Group
LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen
adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig
kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott
e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk.
Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által
megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A törléshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére
ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail
elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A zároláshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig
tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön
kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által
megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A tiltakozáshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül
megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt emailben tájékoztatjuk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik
arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent
megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.
Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről
a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról.
– A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.
évi LXVI. törvény.
– A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

 

Letölthető PDF.